Servicevoorwaarden

Algemene servicevoorwaarden particulieren en kleinverbruikers

Artikel 1: toepassing algemene voorwaarden

Artikel 2: begripsomschrijving

Artikel 3: totstandkoming overeenkomst

Artikel 4: beëindigen overeenkomst

Artikel 5: opschorting overeenkomst

Artikel 6: vervanging toestel, uitbreiding aantal toestellen

Artikel 7: tarieven

Artikel 8: onderhoud en storing opheffen

Artikel 9: tijdstip uitvoering werkzaamheden

Artikel 10: aansprakelijkheid schade

Artikel 11: slotbepalingen

Artikel 1: toepassing algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende het onderhoud en verhelpen van storing(en).

Artikel 2: begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

A. Het bedrijf: K.B.Service te Veendam.

B. De klant: degene die voor 1 of meerdere toestel(len) een serviceovereenkomst met K.B.Service is aangegaan.

C. Het toestel: een apparaat ten behoeve van (centrale) verwarming, warmwaterbereiding, ventilatie, enz.

D. Onderhoudsverplichting: het aanbieden van periodiek onderhoud.

E. Normale werkuren: maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.30 uur met uitzondering van de algemene erkende feest- of gedenkdagen.

Artikel 3: totstandkoming overeenkomst

1. Het aanbod om de overeenkomst aan te gaan bestaat uit het beschikbaar stellen door het bedrijf van een contract, waarbij tevens de overeenkomst behorende algemene voorwaarden en de lijst met de geldende tarieven zijn gevoegd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om na inspectie vooraf op deugdelijkheid van de installatie, deze installatie niet in onderhoud te nemen, danwel onder afwijkende- en schriftelijke vastgestelde voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat beide partijen de overeenkomst hebben getekend, danwel eerder, op het moment dat het bedrijf aan klant kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te accepteren.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode die aanvangt op het moment als bedoeld in artikel 3 lid 1 en vervolgens 18 maanden voortduurt te rekenen vanaf het moment dat de eerste abonnementsgelden verschuldigd zijn ingevolge artikel 7. Daarna wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengt voor een periode van 18 maanden, tenzij één der partijen de overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn als bedoelt in artikel 4 lid 1 heeft beëindigd.

Artikel 4: beëindiging overeenkomst

1. Zowel de klant als het bedrijf kunnen de onderhoudsovereenkomst schriftelijk (bij uitsluiting per aangetekende brief) opzeggen. De overeenkomst eindigt met in achtneming van artikel 3, lid 2 op de laatste dag van de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin is opgezegd. De opzegging geschiedt op het moment dat de wederpartij de opzegging heeft ontvangen.

2. Het bedrijf kan de overeenkomst door schriftelijke opzegging beëindigen indien:

a. het betreffende toestel 15 jaar of ouder is

b. voor een toestel in Nederland geen onderdelen meer te verkrijgen zijn tegen prijzen die voor dit soort onderdelen gebruikelijk zijn.

Artikel 5: opschorting en ontbinding

Indien één van beide partijen haar verbintenis niet nakomt, is de andere partij bevoegd de nakoming van de daar tegenoverstaande verplichting op te schorten. Deze opschorting is slechts toegelaten voor zover de aard en de ernst van de tekortkoming dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid rechtvaardigt. Indien één van beide partijen haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Artikel 6: vervanging gasgestookte toestel, uitbreiding aantal toestellen

In geval van vervanging van een toestel dient de klant hiervan het bedrijf per omgaande op de hoogte te stellen. De klant ontvangt van het bedrijf een mutatiecontract. De nieuwe overeenkomst komt tot stand op het moment dat het bedrijf een door de klant ingevuld en ondertekend mutatiecontract heeft ontvangen, of op elke andere wijze die het bedrijf accepteert. Ingeval van acceptatie wordt tevens opgave gedaan van de eventuele aanpassing van het door de klant verschuldigde abonnementsgeld. Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing indien de klant het aantal toestellen waarop de service overeenkomst betrekking heeft wenst uit te breiden.

Artikel 7: tarieven

1. De tarieven gelden voor de gehele looptijd van de overeenkomst. Na overeenkomst van deze termijn behoudt het bedrijf zich het recht voor de tarieven eenzijdig te wijzigen. Deze tariefswijziging wordt uiterlijk 1 maand voor afloop van de lopende overeenkomst aan de klant schriftelijk kenbaar gemaakt. De tarieven zijn vast voor de periode van 18 maanden te rekenen vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst, daarna zijn de dan geldende tarieven telkens 18 maanden vast.

2. De verplichting van betaling gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin het contract is aangegaan met de klant.

3. De betaling dient plaats te vinden door middel van automatische incasso, of een betaling 1 jaar vooruit

Artikel 8: onderhoud en storingsopheffing

1. De klant heeft recht op de uitvoering door het bedrijf van de volgende werkzaamheden:

A. Gaskachels:

– de behandeling van storingen in het gasgedeelte, de regel- en beveiligingsapparatuur en in het ontstekingsgedeelte

– één keer per 18 maanden een onderhoudsbeurt als bedoeld en artikel 9, lid 2.

B. Centrale verwarmingstoestellen (met of zonder warmwatervoorziening)

– de behandeling van storingen in het gas- en watergedeelte van het toestel,

– de behandeling van storingen aan de regel- en beveiligingsapparatuur en het

ontstekingsgedeelte

– één keer per 18 maanden een onderhoudsbeurt als bedoelt in artikel 9, lid 2.

C. Warmwater toestellen:

– de behandeling van storingen in het gas- en watergedeelte van het toestel,

– één keer per 18 maanden een onderhoudsbeurt als bedoeld in artikel 9, lid 2

2. Het bedrijf kan het volgende in rekening brengen

D. De kosten van te vervangen onderdelen

E. De kosten voortvloeiend uit het ontkalken en het uitvoeren van noodzakelijke extra schoonmaakbeurten.

F. De extra arbeidstijd als het uitvoeren van werkzaamheden het gevolg zijn van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld:

– vernieling door de bewoner en /of andere derden

– explosie waarvan de oorzaak niet ligt in de installatie zelf.

D. De voorrijdkosten indien er sprake is van een onterechte melding waarbij de storing het gevolg is van:

– het niet of onjuist opvolgen door de klant van de bedieningsvoorschriften van het toestel

– het uitvallen van de gas- en/of de elektriciteitvoorziening,

– een defect in de gas- en/of elektrische huisinstallatie

– een onjuiste stand of instelling van thermostaten

E. De extra voorrijkosten die door het bedrijf worden gemaakt, als de klant een tweezijdig gemaakte afspraak niet nakomt.

Artikel 9: tijdstip uitvoering werkzaamheden

1. De periodieke onderhoud verplichtingen worden uitsluitend tijdens de normale werkuren uitgevoerd. Het tijdstip waarop deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, wordt van tevoren aangekondigd. Indien de betreffende medewerker geen toegang tot het perceel kan krijgen, ontvangt de klant een brief van het bedrijf waarin staat vermeld hoe een afspraak kan worden gemaakt ten behoeve van het alsnog uitvoeren van de werkzaamheden.

2. Indien de klant binnen 4 weken na dagtekening van de brief als bedoeld in lid 1 van dit artikel geen afspraak heeft gemaakt gaat het bedrijf ervan uit dat de klant de servicebeurt wil overslaan. Bij de volgende onderhoudsperiode als bedoeld in artikel 8, lid 1 zal het periodieke onderhoud opnieuw worden aangeboden. Tot die tijd behoudt de klant het recht op verhelpen van storing(en).

3. Het bedrijf behoudt zich het recht voor 18 maanden of maximaal 2 maanden na het verstrijken van 18 maanden na het laatste periodiek onderhoud de onderhoudswerkzaamheden aan de toestellen te verrichten.

5. Storingen worden zoveel mogelijk op de dag van de melding verholpen, mits op werkdagen voor 16.00 uur gemeld. Storingen die worden gemeld na 16.00 uur en geen ongemak en/of schade aan toestel en/of omgeving kunnen veroorzaken worden in overleg met de klant zoveel mogelijk doorgeschoven naar de eerst volgende werkdag.

Artikel 10: aansprakelijkheid schade

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van het controleren of repareren van een toestel of ten gevolge van het feit, dat een onderhoudsbeurt, reparatie of behandeling van een klacht nog niet heeft plaatsgevonden, tenzij de schade aan opzet of grove schuld harerzijds mocht zijn te wijten.

Artikel 11: slot bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden treden op 1 december 2004 in werking.

2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als:

Algemene servicevoorwaarde particulieren.

3. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op ons bedrijf

Al ruim 20 jaar ervaring en deskundigheid

Telefoon:

06-30751775

Email:

info@kbservice.nl

Service:

24/7